Vlada odlučila

Novi član Borda direktora EPCG bio u zatvoru jer je oštetio budžet Rožaja za 11 hiljada eura

Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) postavljen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje jer je oštetio gradsku kasu za 11.000 eura.

Novi član Borda direktora EPCG bio u zatvoru jer je oštetio budžet Rožaja za 11 hiljada eura

Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) postavljen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje jer je oštetio gradsku kasu za 11.000 eura.
Pozicija: 4
Izvor vijesti: Borba
Podnaslov: Vlada odlučila
Tizer: Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) postavljen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje jer je oštetio gradsku kasu za 11.000 eura.
1 Komentar
Izvor vijesti: Borba
| .
Pozicija: 4
Izvor vijesti: Borba
Podnaslov: Vlada odlučila
Tizer: Za člana borda direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) postavljen je Tahir Đonbaljaj koji je bio osuđen na deset mjeseci zatvora zajedno sa predsjednikom opštine Rožaje jer je oštetio gradsku kasu za 11.000 eura.
1 Komentar
Izvor: Borba
.

Novi član Borda direktora EPCG bio u zatvoru jer je oštetio budžet Rožaja za 11 hiljada eura
Foto: Vlada Crne Gore
Foto: Vlada Crne Gore

Đonbaljaj, koji je vršio dužnost samostalnog savjetnika za građevinarstvo, optužen je da je zloupotrijebio službeni položaj i oslobodio investitore S.M. i Š.M. plaćanja naknade za komunalno opremanje građevisnkog zemljišta i stambenog objekta u Gusinju.

Nova 43. Vlada Crne Gore očigledno nastavlja sa praksom da nagrađuje pojedince koji su se oglušili o Zakone Crne Gore pozicijama.

Pored Đonbaljaja, Bošnjačka stranka je predložila i Emira Strujića u Bord direktora Elektroprivrede.

Tahir Đonbaljaj prvostepeno je osuđen zajedno sa predsjednikom op­šti­ne Plav Or­hanom Šah­ma­no­vićem zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja. Šahmanović je osuđen na godinu dana zatvora, a na devet mje­se­ci za­tvo­ra osu­đen je sa­mo­stal­ni sa­vjet­nik za gra­đe­vi­nar­stvo u Op­šti­ni Ro­ža­je Đon­ba­ljaj.

Na­mje­šte­nik za ob­ra­čun na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta Jo­van Lon­ča­re­vić tada do­bio osam mje­se­ci ro­bi­je.

Pre­ma op­tu­žni­ci, oni su zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja ošte­ti­li grad­sku ka­su za 11.000 eura.

Šah­ma­no­vić je, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći slu­žbe­ni po­lo­žaj i pre­ko­ra­če­njem gra­ni­ca slu­žbe­nih ovla­šće­nja, na ne­za­ko­nit na­čin, bez prav­nog osno­va, oslo­bo­dio in­ve­sti­to­re S.M. i Š.M. pla­ća­nja na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta i stam­be­nog objek­ta u Gu­si­nju.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services