Sjednica Vlade

Za MUP 130 plovila, broj državnih sekretara ograničen na 36, privremena vizna liberalizacija za državljane Saudijske Arabije...

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, a u skladu sa tim, u sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara.

Za MUP 130 plovila, broj državnih sekretara ograničen na 36, privremena vizna liberalizacija za državljane Saudijske Arabije...

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, a u skladu sa tim, u sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara.
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Sjednica Vlade
Tizer: Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, a u skladu sa tim, u sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara.
Prva polovina vijesti:

"U skladu sa izmjenom Zakona o državnoj upravi koja propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da pet ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, osam po dva, dok pet ministarstava mogu imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra", navode u Vladi.

Kako ističu, donijeta je Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije.

"Privremeno uspostavljanje vizne liberalizacije za državljane Saudijske Arabije, kao faktora koji bitno utiče na odluku turista prilikom odabira destinacije, predviđeno je za period od 1. juna do 30. septembra 2022. godine. Prilikom donošenja Odluke, Vlada je imala u vidu činjenicu da postoji interesovanje za uspostavljanje avio saobraćaja na relaciji Rijad – Tivat, sa ukupno 53 rotacije u tom periodu, što može značajno doprinijeti jačanju saradnje dviju zemalja i značajnom povećanju prihoda i nastavku oporavka turizma u post-COVID eri", naglašavaju.

Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (2019 – 2022), za 2022. godinu.

"Glavni cilj utvrđen Strategijom i Akcionim planom je osiguravanje efikasne i djelotvorne zaštite finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima. U sklopu strateškog cilja definisana su tri operativna cilja i predložene pojedinačne mjere i, u okviru njih, aktivnosti koje treba da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva", dodaju.

Usvojena je Informacija o pripremi predloga zakona o Vladi. U Informaciji se ističe da bi se donošenjem ovog zakona sistemski uredila sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Vlade, što bi bio osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju.

"Zakonom bi se izvršila kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjio bi se broj propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja, što bi olakšalo rad samoj Vladi, državnim organima, ali i građanima i medijima koji bi jednostavnije i efikasnije ostvarivali komunikaciju. Takođe, precizno bi se uredio odnos između Skupštine i Vlade, dok bi posebne odredbe ovog zakona bile posvećene potrebi uređivanja ovlašćenja Vlade i člana Vlade od prestanka mandata do izbora nove, na šta ukazuju i prethodna iskustva rada vlada u „tehničkom mandatu“, s obzirom na to da ne smije postojati pravni vakum od prestanka mandata stare do izbora nove Vlade. U tom kontekstu, zadužen je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku da, u saradnji sa ministrom javne uprave, do 10. juna donese rješenje o formiranju radnog tjela koje će biti zaduženo za pripremu Nacrta zakona o Vladi", navode u Vladi.

Zaključcima su definisane i obaveze Ministarstva javne uprave da do kraja juna Vladi na upoznavanje dostavi Nacrt zakona, te da nakon toga sprovede javnu raspavu i pripremi Izvještaj sa javne rasprave, kao i da Predlog zakona dostavi Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. oktobra 2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o nabavci vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova sa predlogom za preusmjerenje sredstava.

U Informaciji se ističe da se radi o postupku nabavke 130 polovnih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade na period od 12 mjeseci, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zbog izuzetne hitnosti, prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, shodno Zakonu o javnim nabavkama.

"Ukazano je da je ovaj korak iznuđen činjenicom da su, zbog razloga koje Ministarstvo nije moglo da predvidi, niti da na njih utiče, prolongirani rokovi za javnu nabavku 139 novih vozila u otvorenom postupku koji je u toku, te je isporuka novih vozila planirana tek za kraj 2022. godine. Kako bi se obezbijedila funkcionalnost u radu policijskih službenika u periodu od isteka važećeg ugovora (od 23. juna 2022. godine) pa do nabavke novih vozila, Vlada je odobrila da se za ovu potrebu izdvoji iznos od 860.000 eura", preciziraju.

Posebno je naglašeno da se ne smije dozvoliti da Ministarstvo unutrašnjih poslova u susret turističkoj sezoni ostane bez patrolnih vozila, čime bi se znatno otežao rad Policije, a samim tim i očuvanje javnog reda i mira u državi.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na čelu sa ministrom bez portfelja Zoranom Miljanićem.

"U diskusiji je naglašeno da su promjene u organizaciji državne uprave uzrokovale neophodnost obrazovanja Komisije u novom sazivu kako bi se stekli uslovi za reagovanje u situacijama kada građani pretrpe štetu. Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore, procjene drugih relevantnih institucija i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za nastalu štetu i preduzme druge aktivnosti u cilju sanacije posljedica od nastalih šteta", naglašavaju.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, za 2021. godinu.

Izvještaj, između ostalog, sadrži podatke o javnim okupljanjima u prethodnoj godini, preventivne aktivnosti službenika Uprave policije prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja, podatke o javnim priredbama, ocjenu stanja, te predlog mjera.

"Ukupan broj održanih javnih okupljanja u prethodnoj godini bio je 623, od čega je prijavljenih okupljanja bilo 353, neprijavljenih 192 i spontanih 78. Od ukupnog broja okupljanja policijski službenici Uprave policije su obezbjeđivali 597. Na svim vrstama održanih javnih okupljanja u 2021. godini prisustvovalo je oko 150.000 građana. Od ukupnog broja prijavljenih javnih okupljanja, Uprava policije je u 11 slučajeva donijela rješenja kojim se ne dozvoljava njihovo održavanje. U odnosu na donešena rješenja Uprave policije, podnosioci prijave nisu održali javna okupljanja, već su postupili po donijetom rješenju", napominju u Vladi.

Kako dodaju, u toku 2021. godine, na održanim prijavljenim, neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima registrovano je 21 narušavanje javnog reda i mira.

"Shodno statističkim podacima i izvršenim analizama Uprave policije, prvenstveno broja narušavanja javnog reda i mira, na održanim javnim okupljanjima u prethodnoj godini, može se zaključiti, da su sva narušavanja javnog reda i mira, registrovana na neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima, čiji organizator nije bio poznat", ističu.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. U Izvještaju se navodi da je Komisija za žalbe u izvještajnom periodu imala ukupno 935 predmeta od čega 594 predmeta po žalbama na rješenja državnih organa i 341 na odluke organa lokalne samouprave.

"Od ukupnog broja predmeta, 58 predmeta Komisija je donijela u izvršenju presuda Upravnog suda i 11 nezavršenih predmeta koji su iz 2020. godine prenijeti za rad u 2021. U izvještajnom periodu upravni spor je pokrenut u 37 odsto predmeta. Ovaj podatak ukazuje da su podnosioci žalbi u većini predmeta bili zadovoljni odlukama Komisije, čime se pokazala i njena preventivna uloga u smislu da se pokreće manji broj sudskih postupaka, a samim tim i ne stvaraju troškovi. Rad Komisije u izvještajnom periodu bio je usmjeren na zaštitu prava državnih i lokalnih službenika i namještenika obezbjeđenjem pravilne, potpune i svrsishodne primjene propisa kojima su uređena prava, obaveze, odgovornosti i druga pitanja koja se odnose na status državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika i poštovanje pravila postupka u njihovoj primjeni", kažu u Vladi.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i nadležnih resora Slovenije, Austrije, Belgije, Kanade, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Irske, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Holandije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Španije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu sprovođenja i pružanja podrške države domaćina tokom Vježbe „Jadranski udar 22“ i prihvaćen tekst Tehničkog sporazuma.

"U cilju jačanja i intenziviranja multinacionalne saradnje u oblasti vazduhoplovstva, a naročito sposobnosti Kontrolnog centara združenih napada, pripadnici Vojske Crne Gore će uzeti učešće na ovoj vježbi koja će se izvesti od 23.05. do 05.06.2022. godine, u Cerklju, Republika Slovenija. Na osnovu Odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, Vojska Crne Gore učestvuje na Vježbi sa 13 pripadnika, uz angažovanje helikoptera BELL 412 i BELL 505", naglašavaju.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-5-sjednice-vlade.

Napiši komentar
Izvor vijesti: Adria.tv
| *
Pozicija: 1
Izvor vijesti: Adria.tv
Podnaslov: Sjednica Vlade
Tizer: Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, a u skladu sa tim, u sistemu državne uprave sada može biti ukupno 36 državnih sekretara.
Prva polovina vijesti:

"U skladu sa izmjenom Zakona o državnoj upravi koja propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da pet ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, osam po dva, dok pet ministarstava mogu imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra", navode u Vladi.

Kako ističu, donijeta je Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije.

"Privremeno uspostavljanje vizne liberalizacije za državljane Saudijske Arabije, kao faktora koji bitno utiče na odluku turista prilikom odabira destinacije, predviđeno je za period od 1. juna do 30. septembra 2022. godine. Prilikom donošenja Odluke, Vlada je imala u vidu činjenicu da postoji interesovanje za uspostavljanje avio saobraćaja na relaciji Rijad – Tivat, sa ukupno 53 rotacije u tom periodu, što može značajno doprinijeti jačanju saradnje dviju zemalja i značajnom povećanju prihoda i nastavku oporavka turizma u post-COVID eri", naglašavaju.

Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (2019 – 2022), za 2022. godinu.

"Glavni cilj utvrđen Strategijom i Akcionim planom je osiguravanje efikasne i djelotvorne zaštite finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima. U sklopu strateškog cilja definisana su tri operativna cilja i predložene pojedinačne mjere i, u okviru njih, aktivnosti koje treba da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva", dodaju.

Usvojena je Informacija o pripremi predloga zakona o Vladi. U Informaciji se ističe da bi se donošenjem ovog zakona sistemski uredila sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Vlade, što bi bio osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju.

"Zakonom bi se izvršila kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjio bi se broj propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja, što bi olakšalo rad samoj Vladi, državnim organima, ali i građanima i medijima koji bi jednostavnije i efikasnije ostvarivali komunikaciju. Takođe, precizno bi se uredio odnos između Skupštine i Vlade, dok bi posebne odredbe ovog zakona bile posvećene potrebi uređivanja ovlašćenja Vlade i člana Vlade od prestanka mandata do izbora nove, na šta ukazuju i prethodna iskustva rada vlada u „tehničkom mandatu“, s obzirom na to da ne smije postojati pravni vakum od prestanka mandata stare do izbora nove Vlade. U tom kontekstu, zadužen je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku da, u saradnji sa ministrom javne uprave, do 10. juna donese rješenje o formiranju radnog tjela koje će biti zaduženo za pripremu Nacrta zakona o Vladi", navode u Vladi.

Zaključcima su definisane i obaveze Ministarstva javne uprave da do kraja juna Vladi na upoznavanje dostavi Nacrt zakona, te da nakon toga sprovede javnu raspavu i pripremi Izvještaj sa javne rasprave, kao i da Predlog zakona dostavi Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. oktobra 2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o nabavci vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova sa predlogom za preusmjerenje sredstava.

U Informaciji se ističe da se radi o postupku nabavke 130 polovnih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade na period od 12 mjeseci, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zbog izuzetne hitnosti, prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, shodno Zakonu o javnim nabavkama.

"Ukazano je da je ovaj korak iznuđen činjenicom da su, zbog razloga koje Ministarstvo nije moglo da predvidi, niti da na njih utiče, prolongirani rokovi za javnu nabavku 139 novih vozila u otvorenom postupku koji je u toku, te je isporuka novih vozila planirana tek za kraj 2022. godine. Kako bi se obezbijedila funkcionalnost u radu policijskih službenika u periodu od isteka važećeg ugovora (od 23. juna 2022. godine) pa do nabavke novih vozila, Vlada je odobrila da se za ovu potrebu izdvoji iznos od 860.000 eura", preciziraju.

Posebno je naglašeno da se ne smije dozvoliti da Ministarstvo unutrašnjih poslova u susret turističkoj sezoni ostane bez patrolnih vozila, čime bi se znatno otežao rad Policije, a samim tim i očuvanje javnog reda i mira u državi.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na čelu sa ministrom bez portfelja Zoranom Miljanićem.

"U diskusiji je naglašeno da su promjene u organizaciji državne uprave uzrokovale neophodnost obrazovanja Komisije u novom sazivu kako bi se stekli uslovi za reagovanje u situacijama kada građani pretrpe štetu. Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore, procjene drugih relevantnih institucija i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za nastalu štetu i preduzme druge aktivnosti u cilju sanacije posljedica od nastalih šteta", naglašavaju.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, za 2021. godinu.

Izvještaj, između ostalog, sadrži podatke o javnim okupljanjima u prethodnoj godini, preventivne aktivnosti službenika Uprave policije prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja, podatke o javnim priredbama, ocjenu stanja, te predlog mjera.

"Ukupan broj održanih javnih okupljanja u prethodnoj godini bio je 623, od čega je prijavljenih okupljanja bilo 353, neprijavljenih 192 i spontanih 78. Od ukupnog broja okupljanja policijski službenici Uprave policije su obezbjeđivali 597. Na svim vrstama održanih javnih okupljanja u 2021. godini prisustvovalo je oko 150.000 građana. Od ukupnog broja prijavljenih javnih okupljanja, Uprava policije je u 11 slučajeva donijela rješenja kojim se ne dozvoljava njihovo održavanje. U odnosu na donešena rješenja Uprave policije, podnosioci prijave nisu održali javna okupljanja, već su postupili po donijetom rješenju", napominju u Vladi.

Kako dodaju, u toku 2021. godine, na održanim prijavljenim, neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima registrovano je 21 narušavanje javnog reda i mira.

"Shodno statističkim podacima i izvršenim analizama Uprave policije, prvenstveno broja narušavanja javnog reda i mira, na održanim javnim okupljanjima u prethodnoj godini, može se zaključiti, da su sva narušavanja javnog reda i mira, registrovana na neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima, čiji organizator nije bio poznat", ističu.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. U Izvještaju se navodi da je Komisija za žalbe u izvještajnom periodu imala ukupno 935 predmeta od čega 594 predmeta po žalbama na rješenja državnih organa i 341 na odluke organa lokalne samouprave.

"Od ukupnog broja predmeta, 58 predmeta Komisija je donijela u izvršenju presuda Upravnog suda i 11 nezavršenih predmeta koji su iz 2020. godine prenijeti za rad u 2021. U izvještajnom periodu upravni spor je pokrenut u 37 odsto predmeta. Ovaj podatak ukazuje da su podnosioci žalbi u većini predmeta bili zadovoljni odlukama Komisije, čime se pokazala i njena preventivna uloga u smislu da se pokreće manji broj sudskih postupaka, a samim tim i ne stvaraju troškovi. Rad Komisije u izvještajnom periodu bio je usmjeren na zaštitu prava državnih i lokalnih službenika i namještenika obezbjeđenjem pravilne, potpune i svrsishodne primjene propisa kojima su uređena prava, obaveze, odgovornosti i druga pitanja koja se odnose na status državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika i poštovanje pravila postupka u njihovoj primjeni", kažu u Vladi.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i nadležnih resora Slovenije, Austrije, Belgije, Kanade, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Irske, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Holandije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Španije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu sprovođenja i pružanja podrške države domaćina tokom Vježbe „Jadranski udar 22“ i prihvaćen tekst Tehničkog sporazuma.

"U cilju jačanja i intenziviranja multinacionalne saradnje u oblasti vazduhoplovstva, a naročito sposobnosti Kontrolnog centara združenih napada, pripadnici Vojske Crne Gore će uzeti učešće na ovoj vježbi koja će se izvesti od 23.05. do 05.06.2022. godine, u Cerklju, Republika Slovenija. Na osnovu Odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, Vojska Crne Gore učestvuje na Vježbi sa 13 pripadnika, uz angažovanje helikoptera BELL 412 i BELL 505", naglašavaju.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-5-sjednice-vlade.

Napiši komentar
Izvor: Adria.tv
*

Za MUP 130 plovila, broj državnih sekretara ograničen na 36, privremena vizna liberalizacija za državljane Saudijske Arabije...

"U skladu sa izmjenom Zakona o državnoj upravi koja propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretara, ovom Odlukom se otvara mogućnost da pet ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, osam po dva, dok pet ministarstava mogu imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra", navode u Vladi.

Kako ističu, donijeta je Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije.

"Privremeno uspostavljanje vizne liberalizacije za državljane Saudijske Arabije, kao faktora koji bitno utiče na odluku turista prilikom odabira destinacije, predviđeno je za period od 1. juna do 30. septembra 2022. godine. Prilikom donošenja Odluke, Vlada je imala u vidu činjenicu da postoji interesovanje za uspostavljanje avio saobraćaja na relaciji Rijad – Tivat, sa ukupno 53 rotacije u tom periodu, što može značajno doprinijeti jačanju saradnje dviju zemalja i značajnom povećanju prihoda i nastavku oporavka turizma u post-COVID eri", naglašavaju.

Vlada je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (2019 – 2022), za 2022. godinu.

"Glavni cilj utvrđen Strategijom i Akcionim planom je osiguravanje efikasne i djelotvorne zaštite finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima. U sklopu strateškog cilja definisana su tri operativna cilja i predložene pojedinačne mjere i, u okviru njih, aktivnosti koje treba da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva", dodaju.

Usvojena je Informacija o pripremi predloga zakona o Vladi. U Informaciji se ističe da bi se donošenjem ovog zakona sistemski uredila sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Vlade, što bi bio osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju.

"Zakonom bi se izvršila kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjio bi se broj propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja, što bi olakšalo rad samoj Vladi, državnim organima, ali i građanima i medijima koji bi jednostavnije i efikasnije ostvarivali komunikaciju. Takođe, precizno bi se uredio odnos između Skupštine i Vlade, dok bi posebne odredbe ovog zakona bile posvećene potrebi uređivanja ovlašćenja Vlade i člana Vlade od prestanka mandata do izbora nove, na šta ukazuju i prethodna iskustva rada vlada u „tehničkom mandatu“, s obzirom na to da ne smije postojati pravni vakum od prestanka mandata stare do izbora nove Vlade. U tom kontekstu, zadužen je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku da, u saradnji sa ministrom javne uprave, do 10. juna donese rješenje o formiranju radnog tjela koje će biti zaduženo za pripremu Nacrta zakona o Vladi", navode u Vladi.

Zaključcima su definisane i obaveze Ministarstva javne uprave da do kraja juna Vladi na upoznavanje dostavi Nacrt zakona, te da nakon toga sprovede javnu raspavu i pripremi Izvještaj sa javne rasprave, kao i da Predlog zakona dostavi Vladi na utvrđivanje najkasnije do 15. oktobra 2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o nabavci vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova sa predlogom za preusmjerenje sredstava.

U Informaciji se ističe da se radi o postupku nabavke 130 polovnih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova putem finansijskog lizinga sa obavezom povraćaja predmeta lizinga davaocu lizinga nakon isplate svih rata lizing naknade na period od 12 mjeseci, bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje zbog izuzetne hitnosti, prouzrokovane događajem koji naručilac nije mogao da predvidi, shodno Zakonu o javnim nabavkama.

"Ukazano je da je ovaj korak iznuđen činjenicom da su, zbog razloga koje Ministarstvo nije moglo da predvidi, niti da na njih utiče, prolongirani rokovi za javnu nabavku 139 novih vozila u otvorenom postupku koji je u toku, te je isporuka novih vozila planirana tek za kraj 2022. godine. Kako bi se obezbijedila funkcionalnost u radu policijskih službenika u periodu od isteka važećeg ugovora (od 23. juna 2022. godine) pa do nabavke novih vozila, Vlada je odobrila da se za ovu potrebu izdvoji iznos od 860.000 eura", preciziraju.

Posebno je naglašeno da se ne smije dozvoliti da Ministarstvo unutrašnjih poslova u susret turističkoj sezoni ostane bez patrolnih vozila, čime bi se znatno otežao rad Policije, a samim tim i očuvanje javnog reda i mira u državi.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na čelu sa ministrom bez portfelja Zoranom Miljanićem.

"U diskusiji je naglašeno da su promjene u organizaciji državne uprave uzrokovale neophodnost obrazovanja Komisije u novom sazivu kako bi se stekli uslovi za reagovanje u situacijama kada građani pretrpe štetu. Zadatak Komisije je da, na osnovu izvještaja opštinskih komisija za procjenu šteta na teritoriji Crne Gore, procjene drugih relevantnih institucija i pojedinačnih zahtjeva, utvrdi odgovarajuću naknadu za nastalu štetu i preduzme druge aktivnosti u cilju sanacije posljedica od nastalih šteta", naglašavaju.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, za 2021. godinu.

Izvještaj, između ostalog, sadrži podatke o javnim okupljanjima u prethodnoj godini, preventivne aktivnosti službenika Uprave policije prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja, podatke o javnim priredbama, ocjenu stanja, te predlog mjera.

"Ukupan broj održanih javnih okupljanja u prethodnoj godini bio je 623, od čega je prijavljenih okupljanja bilo 353, neprijavljenih 192 i spontanih 78. Od ukupnog broja okupljanja policijski službenici Uprave policije su obezbjeđivali 597. Na svim vrstama održanih javnih okupljanja u 2021. godini prisustvovalo je oko 150.000 građana. Od ukupnog broja prijavljenih javnih okupljanja, Uprava policije je u 11 slučajeva donijela rješenja kojim se ne dozvoljava njihovo održavanje. U odnosu na donešena rješenja Uprave policije, podnosioci prijave nisu održali javna okupljanja, već su postupili po donijetom rješenju", napominju u Vladi.

Kako dodaju, u toku 2021. godine, na održanim prijavljenim, neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima registrovano je 21 narušavanje javnog reda i mira.

"Shodno statističkim podacima i izvršenim analizama Uprave policije, prvenstveno broja narušavanja javnog reda i mira, na održanim javnim okupljanjima u prethodnoj godini, može se zaključiti, da su sva narušavanja javnog reda i mira, registrovana na neprijavljenim i spontanim javnim okupljanjima, čiji organizator nije bio poznat", ističu.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Komisije za žalbe u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. U Izvještaju se navodi da je Komisija za žalbe u izvještajnom periodu imala ukupno 935 predmeta od čega 594 predmeta po žalbama na rješenja državnih organa i 341 na odluke organa lokalne samouprave.

"Od ukupnog broja predmeta, 58 predmeta Komisija je donijela u izvršenju presuda Upravnog suda i 11 nezavršenih predmeta koji su iz 2020. godine prenijeti za rad u 2021. U izvještajnom periodu upravni spor je pokrenut u 37 odsto predmeta. Ovaj podatak ukazuje da su podnosioci žalbi u većini predmeta bili zadovoljni odlukama Komisije, čime se pokazala i njena preventivna uloga u smislu da se pokreće manji broj sudskih postupaka, a samim tim i ne stvaraju troškovi. Rad Komisije u izvještajnom periodu bio je usmjeren na zaštitu prava državnih i lokalnih službenika i namještenika obezbjeđenjem pravilne, potpune i svrsishodne primjene propisa kojima su uređena prava, obaveze, odgovornosti i druga pitanja koja se odnose na status državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika i poštovanje pravila postupka u njihovoj primjeni", kažu u Vladi.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i nadležnih resora Slovenije, Austrije, Belgije, Kanade, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Francuske, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Italije, Irske, Letonije, Litvanije, Sjeverne Makedonije, Holandije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Španije, Švajcarske i Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu sprovođenja i pružanja podrške države domaćina tokom Vježbe „Jadranski udar 22“ i prihvaćen tekst Tehničkog sporazuma.

"U cilju jačanja i intenziviranja multinacionalne saradnje u oblasti vazduhoplovstva, a naročito sposobnosti Kontrolnog centara združenih napada, pripadnici Vojske Crne Gore će uzeti učešće na ovoj vježbi koja će se izvesti od 23.05. do 05.06.2022. godine, u Cerklju, Republika Slovenija. Na osnovu Odluke Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, Vojska Crne Gore učestvuje na Vježbi sa 13 pripadnika, uz angažovanje helikoptera BELL 412 i BELL 505", naglašavaju.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-5-sjednice-vlade.


Napišite komentar ovdje
symbols left.
Niste prijavljeni
Unesite tražene podatke
Učitavam komentar The comment will be refreshed after 00:00.

Budite prvi koji komentariše ovu vijest


Povezani članci

Pratite nas i putem iOS i Android aplikacije

Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By  iv solution


Adria Management Services