Skip to main content

Pravila komentarisanja

Korisnik može da komentariše objavljeni sadržaj putem usluge “ostavi komentar”, a portal Adria ne garantuje za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.
Sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav uredništva portala Adria, već predstavlja isključivo mišljenje i stav autora komentara, tako da objavljivanje komentara ne znači da se portal Adria pridružuje sadržini komentara.
Portal Adria zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.
Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru komentara, tako da portal Adria ne snosi nikakvu odgovornost prema trećim licima s tim u vezi. U tom smislu, ukoliko treće lice po tom osnovu podnese protiv portal Adria zahtjev za naknadu štete, autor komentara će biti u obavezi da portalu Adria nadoknadi svaku vrstu tako prouzrokovane štete.
Uredništvo je ovlašćeno da izvrši izbor komentara koje će objaviti na Portalu, kao i da u svakom trenutku po svom izboru izvrši brisanje ili izmjenu komentara, nezavisno od pošiljaoca, vremena slanja ili sadržine komentara.

Korisnik razumije i prihvata da neće slati komentare na Sadržaj čijom sadržinom se povrjeđuju propisi Crne Gore, a naročito:

  • komentare koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredjeljenja;
  • komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede;
  • komentare koji predstavljaju informaciju iz privatnog života nekog lica;
  • komentare koji su nasilni ili preteći ili promovišu nasilje ili radnje koje predstavljaju prijetnju prema bilo kom licu ili entitetu.