Skip to main content

“A Media Team” doo Podgorica

Adresa sjedišta: 27.marta br. 58 Podgorica

PIB/Matični broj: 03320260

U skladu sa  član 9, stav 9, tačka 9 Statuta društva “A Media Team” doo Podgorica, izvršni direktor Blagan Mandžić, dana 17.januara 2022.godine, donosi sljedeći:

PRAVILNIK O RADU OMBUDSMANA “ADRIA TV”

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se nadležnost i način rada Ombudsmana televizije Adria Tv, imenovanje, trajanje mandata, nadležnost kao i prestanak funkcije Ombudsmana televizije Adria TV(u daljem tekstu: ombudsman).

Član 2.

Ombudsman je nezavisna institucija televizije Adria Tv.

Ombudsman se u svom djelokrugu bavi prigovorima, predstavkama, sugestijama, predlozima kao i pritužbama gledalaca na emitovani program televizije Adria Tv (u daljem tekstu: predstavke), štiti ljudska prava i prati njihovo poštovanje tokom emitovanja programa, te vrši komunikaciju sa državnim institucijama i organima u čijoj je nadležnosti odnos sa medijima i televizijskim emiterima.

Član 3.

Ombudsmana imenuje Izvršni direktor televizije na period od 3 godine.

Nakon isteka mandata, isto lice može biti imenovano na funkciju Ombudsmana više puta uzastopno.

Član 4.

Ombudsman ima sljedeće nadležnosti:

1) razmatra predstavke i prigovore gledalaca televizije i korisnika portala Adria Tv;

2) razmatra povrede ljudskih prava i diskriminacije bilo koje vrste u emitovanim programskim sadržajima;

3) prati poštovanje programskih principa Adria Tv;

4) prati poštovanje prava građana na slobodu govora, prava na dostupnost medija, prava na tačnu i provjerenu informaciju, prava na demant;

5) dostavlja polugodišnje izvještaje o svom radu Izvršnom direktoru i Odboru direktora;

6) daje preporuke uredništvu Adria Tv i predstavlja medijatora u dvosmjernoj komunikaciji između medija, državnih institucija i javnosti;

7) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Nakon što se Izvršni direktor i Odbor direktora upoznaju sa izvještajima i preporukama Ombudsmana, izvještaji i preporuke se objavljuju na portalu Adria Tv.

Član 5.

Predstavka gledaoca mora da ispunjava formalne uslove da bi se ista uzela u razmatrnje.

Formalni uslovi za punovažnost predstavke su: da je predstavka podnijeta u pisanom obliku ili putem zvanične e-mail adrese, da je potpuna, čitka i razumljiva, da se odnosi na konkretan dio emitovanog programa (emisiju, vijest, reportažu, spot), da je podnosilac prijave naznačen punim imenom i prezimenom, odnosno nazivom firme i matičnim brojem, da je podnijeta u roku od 30 dana od dana emitovananja spornog sadržaja.

Ukoliko predstavka ne ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana, biće odbačena kao nepotpuna, odnosno neblagovremena.

Član 6.

U slučaju da predstavka ispunjava formalne uslove, Ombudsman će istu uzeti u razmratranje. Ombudsman, prethodno ima obavezu da predstavku prenese glavnom i odgovornom uredniku, uredniku u okviru čije programske nadležnosti je predstavka podneta ili zaposlenom licu za koga smatra da je pozvano da na predstavku odgovori (u daljem tekstu: odgovorno lice).

Nakon dobijanja odgovora, Ombudsman donosi odluku o predstavci, te istu dostavlja podnosiocu predstavke.

Ombudsman može predstavku odbiti ako smatra da ista nije osnovana. Ombudsman ima obavezu da odbijajaću odluku obrazloži.

Ombudsman može predstavku usvojiti i naložiti odgovornom licu koje je zaposleno u televiziji da postupi po istoj.

Odluka Ombudsmana, pored izreke, sadrži obrazloženje i pouku o pravnom lijeku. Pored nevedenih bitnih elemenata, odluka može da sadrži i preporuke za postupanje u budućim sličnim ili istim okolnostima.

Protiv odluke Ombudsmana može se izjaviti žalba Izvršnom direktoru u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.

Ne postupanje odgovornog lica po nalozima ombudsmana, predstavlja osnov za pokretanje disciplinske odgovornosti prema odgovornom licu.

Odluka Ombudsmana se objavljuje na portalu televizije Adria Tv.

Član 7.

Ombudsman ima pravo da samoinicijativno pokrene postupak u slučaju kada ocijeni do je došlo do kršenja Kodeksa novinara ili Zakona koji uređuje oblast medija.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

E mail adresa Ombudsmana televizije Adria TV je: ombudsman@adria.tv.